PŘIJĎTE NA JATKA78! VÍTÁNI JSTE VŠICHNI! / COME TO JATKA! YOU ARE ALL WELCOME!

POLITICI PATŘÍ NA JATKA! UPRCHLÍCI PATŘÍ NA JATKA! FEMINISTKY PATŘÍ NA JATKA! INTELEKTUÁLOVÉ PATŘÍ NA JATKA! BRŇÁCI PATŘÍ NA JATKA! MYSLIVCI PATŘÍ NA JATKA! PRAŽSKÁ KAVÁRNA PATŘÍ NA JATKA! TAXIKÁŘI PATŘÍ NA JATKA! KRITICI PATŘÍ NA JATKA!

〈for english scroll below〉

Cirk La Putyka a Jatka78 si našly místo na kulturní mapě České republiky. Svými projekty dokážeme spojovat umělce napříč žánry a kulturami a stejně tak diváky.

Malým, ale důležitým procentem jsou oba subjekty závislé na grantové podpoře z veřejných zdrojů. Umožňuje nám občas nemyslet na návratnost vložených investic a dovolit si experiment nebo kvalitní zahraniční hostování. Zároveň ale vnímáme současnou politickou kulturu a chování některých jejích elit a cítíme povinnost se k ní kriticky stavět a upozorňovat na ni.

Nechceme, aby politici, majitelé a ředitelé soukromých i veřejnoprávních médií či představitelé církve rozdělovali společnost. V poslední době ono “my” a “oni” zaznívá ve veřejném prostoru stále častěji. Ať už jsou ti “oni” intelektuálové, uprchlíci, pravdoláskaři, redaktoři ČT nebo Romové, nehodláme na něco podobného přistupovat. Odmítáme, aby mezi námi stavěli bariéry či hranice, aby v nás vyvolávali strach a nenávist. Chceme, aby společnost byla otevřená, abychom všichni vnímali, že sami můžeme rozhodnout o své společné cestě. Pravidla nastavena jsou, stačí je dodržovat.

Divadla vždy byla a jsou místy, která mají tuto otevřenost ve své DNA. Proto jsme se rozhodli věnovat novoroční reklamní kampaň právě tomuto tématu a zamyšlení nad ním. Homosexuálové na Jatkách78? Ano, určitě. Proto jsme zvolili formát reklamní kampaně, při které posíláme všechny skupiny, na něž jsme si vzpomněli, a které jsou u těch či oněch neoblíbené, “na jatka”.

Chceme, aby náš prostor byl otevřený úplně všem. Já jako herec budu hrát pro kohokoli, kdo sem z vlastní vůle přijde. Pro malého, velkého, bílého, černého, budu hrát i pro prezidenta, budu hrát i pro předsedu vlády.

Stejně je postavena naše tvorba. Není důležité, kdo jsou tvůrci a kdo vystupuje. Důležité je téma a jeho umělecké zpracování. A naším tématem je právě otevřenost. Té budeme podřizovat výběr svých hostů i své vlastní projekty. Přijďte se podívat.

Ne každé divadlo ale může beztrestně poslat politiky na jatka, jako si to můžeme dovolit my. Zároveň chceme spojit síly náš všech a pokusit se aktivovat ty, kteří už přestávají věřit a začínají být apatičtí. Svým heslem chceme sdělit, že každý máme svou roli. Nikdo nemusí pouze sedět a pasivně se dívat. Všichni můžeme napsat scénář, ve kterém budeme společně hrát.

Rosťa Novák ml. & Štěpán Kubišta

Cirk La Putyka & Jatka78

COME TO JATKA! YOU ARE ALL WELCOME!

POLITICIANS BELONG TO JATKA! REFUGEES BELONG TO JATKA! FEMINISTS BELONG TO JATKA! INTELLECTUALS BELONG TO JATKA! BRNO NATIVES BELONG TO JATKA! PRAGUE CAFÉ BELONGS TO JATKA! TAXI DRIVERS BELONG TO JATKA! CRITICS BELONG TO JATKA*!

Cirk La Putyka and Jatka78 have found their place on the cultural map of the Czech Republic. Through our projects we can connect artists with other genres and cultures as well as audiences. A small but important part of both entities’ financing is dependent on grant support from public sources. It allows us sometimes not to think about return on investment and to encourage an experiment or interesting foreign guest performer. At the same time, however, we perceive the current political culture and actions of some of its elites, and we feel obliged to approach it critically and draw attention to it.

We do not want politicians, owners and directors of private and public media, or church leaders to divide society. Recently, words "we" and "they" have been more and more frequent in public forums. Whether "they" means intellectuals, refugees, do-gooders, Czech TV editors, or Roma, we are against such division. We refuse them to build barriers or boundaries between us, and to cause fear and hatred in us. We want society to be open, so that we all can feel that we are free to pick our own common path. Rules are set, just follow them.

Theaters have always been places with this openness integrated in their DNA. That's why we decided to dedicate our new year's advertising campaign to this topic and reflect on it. Homosexuals in Jatka78? Yes, sure. That's why we chose the format of the campaign, in which we send all the groups we've recalled and those that are unpopular to the "slaughterhouse".

We want our space to be open to everyone. As an actor I will play for anyone who comes here. I will play for small or large, white or black, I will play for the president, I will also play for the Roma and the refugee.

Similarly with our creation. It is not important who are the creators and who performers. The topic and its artistic elaboration are what is important. And our theme is openness. To openness we will adapt the selection of our guests, and our own projects as well. Come and see. Not every theater can send politicians to a slaughterhouse like we can. At the same time, we want to join all our forces and try to activate those who are starting not to believe and be apathetic. With our slogan, we want to say that we each play our part. Nobody needs to just sit and passively watch. We can all write a script in which we will play together.

Rosťa Novák Jr. & Štěpán Kubišta

Cirk La Putyka & Jatka78

* "Jatka" means slaughterhouse in Czech.